Wczytywanie obiektów .obj na potrzeby OpenGL

W ramach oderwania się od assemblera i przypomnienia sobie Cpp miałem opisać dosyć proste zagadnienie wczytywania obiektów .obj.

Niestety z powodu braku czasu postanowiłem zrobić coś innego - dla osób zainteresowanych umieszczam po prostu kod funkcji wczytującej którą pisałem rok temu. Mam nadzieję że przyda się osobom, szukającym pomysłów na optymalizację wczytywania obiektów obj - podstawy opisze innym razem.

Uwaga: poniższe, wybrane przeze mnie funkcje służą demonstracji możliwości optymalizacji loadera obiektów .obj. Zostały uproszczone o wiele linii kodu związanego z obsługą klasy i nie będą działały samodzielnie, bez reszty klasy i autorskich funkcji ogólnego użytku (między innymi operujących na stringach) więc nie warto próbować ich kompilować ;)

#define MAX_VERTEX 50000
#define MAX_TCORDS 38000
#define MAX_NORMALS 38000
#define MAX_WALLS 100000
#define MAX_MATERIALS 600


struct Wall_Vertex{
  float tex[2];
  float xyz[3];
};

struct Material{
  string name;
  float Ka[3];
  float Kd[3];
  float Ks[3];
  float Ns;
  float d; // the same as Tr
  int illum; // nie używane
  Texture map_Ka;
  Texture map_Kd;
  Texture map_Ks;
};

struct obj_Wall {
  int x;
  int y;
  int z;
  int w;
  int tx;
  int ty;
  int tz;
  int tw;
  int normal_id;
  bool quad_mode;
  string material_name;
  int material_id;
  Wall_Vertex T2F_V3F[4];
  Wall_Vertex T2F_V3F_TRI[3];
  bool is_texture;
};

bool model::load_model_obj(string src){
  main_color_on = false;
  Vector4_clear(main_color);
  vertex_num = 0;
  walls_num = 0;
  tex_cords_num = 0;
  normals_num = 0;
  materials_num = -1;
  string curr_mat_name = "";
  cout << "Ładowanie modelu typu obj ze źródła: " << src << endl;
  FILE * obj_model_file;
  char file_line [300];

  // wyodrębnia ścieżkę do modelu
  int temp_size;
  string* path_array = string_explode(src,"/",temp_size);
  path_to_model = "";
  for(int i = 0; i < temp_size-1; i++){
    path_to_model += path_array[i];
  }
  if(temp_size < 0)path_to_model = "";
  //cout << path_to_model << endl;


  obj_model_file = fopen (src.c_str() , „r”);
  if(!obj_model_file){
    Error(„In: load_model_obj, Nie udało się otworzyć pliku modelu”);
    return 0;
  }
  else
  while(fgets(file_line ,sizeof(file_line ),obj_model_file) != NULL){
    string line_str = string(file_line);
    int t_size;
    string* line_exploded = string_explode(line_str," ",t_size);
    if(t_size > 0){
      if(file_line[0] == '#'){
        // do nothing - komentarz
      }
      else if(file_line[0] == 'v' && file_line[1] == ' '){
        // v - vertex - czyli parsujemy wierzchołek
        if(t_size > 2){
          if(vertex_num < MAX_VERTEX){
            vertex_pos[vertex_num].x = atof(line_exploded[1].c_str());
            vertex_pos[vertex_num].y = atof(line_exploded[2].c_str());
            vertex_pos[vertex_num].z = atof(line_exploded[3].c_str());

            vertex_num++;
          } else Error(„Przekroczono MAX VERTEX”);
        } else Error(„In load_model_obj, vertex: za mało argumentów do stworzenia wierzchołka.");
      }
      else if(file_line[0] == 'v' && file_line[1] == 'n'){
        // vn - vertex normals - czyli parsujemy normalne
        //cout << file_line;
         if(t_size > 2){
          if(normals_num < MAX_NORMALS){
            normals[normals_num].x = atof(line_exploded[1].c_str());
            normals[normals_num].y = atof(line_exploded[2].c_str());
            normals[normals_num].z = atof(line_exploded[3].c_str());
            normals_num++;
          } else Error(„Przekroczono MAX_NORMALS”);
        } else Error(„In load_model_obj, normals: za mało argumentów do stworzenia normalnej wierzchołka.");
      }
      else if(file_line[0] == 'v' && file_line[1] == 't'){
        // vt - texture coords - czyli parsujemy koordynaty tekstur

        if(t_size > 1){
          if(tex_cords_num < MAX_TCORDS){
            tex_cords[tex_cords_num].x = atof(line_exploded[1].c_str());
            tex_cords[tex_cords_num].y = atof(line_exploded[2].c_str());
            tex_cords_num++;
          } else Error(„Przekroczono MAX_TCORDS”);
        } else Error(„In load_model_obj, tex_cord: za mało argumentów do stworzenia text_cord.");
      }
      else if(file_line[0] == 'f' && file_line[1] == ' '){
        // f - polygont zbudowane z trójkątów LUB QUADÓW. dla przypomninia 1/2/3:
        // 1 - index of used vertex
        // 2 - index of used texture coordinates
        // 3 - index of used normals

        if(t_size > 2){
          if(walls_num < MAX_WALLS){

            if(line_exploded[1] != "" && line_exploded[2] != "" && line_exploded[3] != ""){

			  //dla każdej ściany (bo każda ma minimum 3 wierzchołki)

              string* temp_s = string_explode(line_exploded[1],"/");
              walls_arra[walls_num].tx = atof(string_replace(temp_s[1],"/","").c_str());

              string* temp_d = string_explode(line_exploded[2],"/");
              walls_arra[walls_num].ty = atof(string_replace(temp_d[1],"/","").c_str());

              string* temp_e = string_explode(line_exploded[3],"/");
              walls_arra[walls_num].tz = atof(string_replace(temp_e[1],"/","").c_str());

              if(walls_arra[walls_num].tx < 0){
                walls_arra[walls_num].tx = tex_cords_num + walls_arra[walls_num].tx;
              }

              if(walls_arra[walls_num].ty < 0){
                walls_arra[walls_num].ty = tex_cords_num + walls_arra[walls_num].ty;
              }

              if(walls_arra[walls_num].tz < 0){
                walls_arra[walls_num].tz = tex_cords_num + walls_arra[walls_num].tz;
              }

            }
            if(t_size > 4 && line_exploded[4] != ""){

			  // jeśli mam 4 wierzchołek to też go przetwarzam

              string* temp_f = string_explode(line_exploded[4],"/");
              walls_arra[walls_num].tw = atof(string_replace(temp_f[1],"/","").c_str());

              if(walls_arra[walls_num].tw < 0){
                walls_arra[walls_num].tw = tex_cords_num + walls_arra[walls_num].tw;
              }
            }

            walls_arra[walls_num].x = atof(line_exploded[1].c_str());
            walls_arra[walls_num].y = atof(line_exploded[2].c_str());
            walls_arra[walls_num].z = atof(line_exploded[3].c_str());
            if(t_size > 4){
              walls_arra[walls_num].w = atof(line_exploded[4].c_str());
              walls_arra[walls_num].quad_mode = true;
            } else{
              walls_arra[walls_num].quad_mode = false;
            }
            walls_arra[walls_num].material_name = curr_mat_name;
            walls_arra[walls_num].material_id = -1;

            walls_num++;
          } else Error(„Przekroczono MAX_WALLS”);
        } else Error(„In load_model_obj, polygon: za mało argumentów do stworzenia polygon.");

      }else if(file_line[0] == 'u' && file_line[1] == 's'){
        //usemtl
        if(t_size > 1 && line_exploded[1] != "\n”){
          curr_mat_name = string_replace(line_exploded[1].c_str(),"\n”, "");
          curr_mat_name = string_replace(curr_mat_name.c_str(),"\r”, "");
        } else Error(„In load_model_obj, mtlib: za mało argumentów do ustawienia mtl.");

      }else if(file_line[0] == 'm' && file_line[1] == 't'){
        //mtllib
        if(t_size > 1){
          string temp_src = string_replace(line_exploded[1].c_str(),"\n”, "");
          temp_src = string_replace(temp_src.c_str(),"\r”, "");
          load_mtlib(temp_src);
        } else Error(„In load_model_obj, mtlib: za mało argumentów do stworzenia mtlib.");
      }
    }
  }
  calc_cords();
}


//UWAGA, ZMIENNE GLOBALNE

Material mat_array[MAX_MATERIALS];
string mat_src[MAX_MATERIALS];
int mat_loaded = -1;

bool model::load_mtlib(string src){
  src = path_to_model + src;
  //cout << "Ładowanie mtlib ze źródła: " << src << endl;

  bool go = true;
  for(int i = 0; i < mat_loaded+1; i++){
    if(mat_src[i] == src){
      materials_num++;
      materials[materials_num] = mat_array[i];
      go = false;
    }
  }
  if(go){

    FILE *mtlib_file;
    char file_line [300];
    mtlib_file = fopen (src.c_str() , „r”);

    if(!mtlib_file){
      Error(„In: load_mtlib, Nie udało się otworzyć pliku " + src);
      return 0;
    }
    else{
      while(fgets(file_line ,sizeof(file_line ),mtlib_file) != NULL){
        string line_str = string(file_line);
        line_str = string_replace(line_str.c_str(),"\r”,"");
        int t_size;
        string* line_exploded = string_explode(line_str," ",t_size);
        arr_rm_spaces(line_exploded,t_size);
        arr_rm_end_chars(line_exploded,t_size);
        if(line_exploded[0] == „newmtl”){
          if(t_size > 1){
            if(materials_num+1 < MAX_MATERIALS){
              if(materials_num >= 0) mat_array[mat_loaded] = materials[materials_num];
              materials_num++;
              mat_loaded++;
              materials[materials_num].name = line_exploded[1];
              mat_src[mat_loaded] = src;

              materials[materials_num].Ka[0] = 1.0f;
              materials[materials_num].Ka[1] = 1.0f;
              materials[materials_num].Ka[2] = 1.0f;
              materials[materials_num].Kd[0] = 1.0f;
              materials[materials_num].Kd[1] = 1.0f;
              materials[materials_num].Kd[2] = 1.0f;
              materials[materials_num].Ks[0] = 1.0f;
              materials[materials_num].Ks[1] = 1.0f;
              materials[materials_num].Ks[2] = 1.0f;
              materials[materials_num].d = 1.0f;

              //cout << „Dodano materiał: " << materials[materials_num].name << endl;
            } else Error(„Przekroczono MAX_MATERIALS”);
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, newmtl”);
        } else if(line_exploded[0] == „Ns”){
          if(t_size > 1){
            materials[materials_num].Ns = atof(line_exploded[1].c_str());
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, Ns”);
        } else if(line_exploded[0] == „Ka”){
          if(t_size > 3){
            materials[materials_num].Ka[0] = atof(line_exploded[1].c_str());
            materials[materials_num].Ka[1] = atof(line_exploded[2].c_str());
            materials[materials_num].Ka[2] = atof(line_exploded[3].c_str());
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, Ka”);
        } else if(line_exploded[0] == „Kd”){
          if(t_size > 1){
            materials[materials_num].Kd[0] = atof(line_exploded[1].c_str());
            materials[materials_num].Kd[1] = atof(line_exploded[2].c_str());
            materials[materials_num].Kd[2] = atof(line_exploded[3].c_str());
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, Kd”);
        } else if(line_exploded[0] == „Ks”){
          if(t_size > 1){
            materials[materials_num].Ks[0] = atof(line_exploded[1].c_str());
            materials[materials_num].Ks[1] = atof(line_exploded[2].c_str());
            materials[materials_num].Ks[2] = atof(line_exploded[3].c_str());
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, Ks”);
        } else if(line_exploded[0] == „d” || line_exploded[0] == „Tr”){
          if(t_size > 1){
            materials[materials_num].d = atof(line_exploded[1].c_str());
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, d”);
        } else if(line_exploded[0] == „illum”){
          if(t_size > 1){
            materials[materials_num].illum = atof(line_exploded[1].c_str());
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, illum”);
        } else if(line_exploded[0] == „map_Kd”){
          if(t_size > 1){
            materials[materials_num].map_Kd.load_texture(path_to_model + line_exploded[1]);
            //mat_array[mat_loaded].map_Kd = materials[materials_num].map_Kd;
            //cout << materials[materials_num].map_Kd.imageData << endl;
          } else Error(„Za mało arg, in: load_mtlib, illum”);
        }

      }
      mat_array[mat_loaded] = materials[materials_num];
    }
  }
}void model::compile_arrays(){

  for(int i = 0; i < walls_num; i++){
    bool is_texture = walls_arra[i].tz < tex_cords_num;

    walls_arra[i].is_texture = is_texture;

    if(walls_arra[i].quad_mode && is_texture){
      walls_arra[i].T2F_V3F[0].tex[0] = tex_cords_calc[i][0].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[0].tex[1] = tex_cords_calc[i][0].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[0].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][0].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[0].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][0].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[0].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][0].z;

      walls_arra[i].T2F_V3F[1].tex[0] = tex_cords_calc[i][1].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[1].tex[1] = tex_cords_calc[i][1].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[1].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][1].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[1].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][1].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[1].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][1].z;

      walls_arra[i].T2F_V3F[2].tex[0] = tex_cords_calc[i][2].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[2].tex[1] = tex_cords_calc[i][2].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[2].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][2].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[2].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][2].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[2].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][2].z;

      walls_arra[i].T2F_V3F[3].tex[0] = tex_cords_calc[i][3].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[3].tex[1] = tex_cords_calc[i][3].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[3].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][3].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F[3].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][3].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F[3].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][3].z;
    }
    else if(is_texture){

      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[0].tex[0] = tex_cords_calc[i][1].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[0].tex[1] = tex_cords_calc[i][1].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[0].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][1].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[0].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][1].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[0].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][1].z;

      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[1].tex[0] = tex_cords_calc[i][2].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[1].tex[1] = tex_cords_calc[i][2].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[1].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][2].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[1].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][2].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[1].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][2].z;

      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[2].tex[0] = tex_cords_calc[i][3].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[2].tex[1] = tex_cords_calc[i][3].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[2].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][3].x;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[2].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][3].y;
      walls_arra[i].T2F_V3F_TRI[2].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][3].z;
    }
  }

  use_vertex_array = true;
  bool main_mode_quad = walls_arra[0].quad_mode;
  if(main_mode_quad){
    vertex_array_quad = true;
  } else {
    vertex_array_quad = false;
  }

  string first_material = walls_arra[0].material_name;

  for(int i = 0; i < walls_num; i++){

    if(main_mode_quad && !walls_arra[i].quad_mode){
      // złamano główny mode
      i = walls_num;
      use_vertex_array = false;
      vertex_array_quad = false;
    } else if(!main_mode_quad && walls_arra[i].quad_mode){
      // złamano główny mode
      i = walls_num;
      use_vertex_array = false;
      vertex_array_quad = false;
    }

    if(first_material != walls_arra[i].material_name){
      //jeśli obiekt ma wiele materiałów to nie kompiluje tablicy ale
      //ją dezaktywuję bo nie ma implementacji bindowania tekstur wewnątrz tablicy
      i = walls_num;
      use_vertex_array = false;
      vertex_array_quad = false;
    }

    bool is_texture = walls_arra[i].tz < tex_cords_num;

    if(vertex_array_quad && is_texture){

      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4].tex[0] = tex_cords_calc[i][0].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4].tex[1] = tex_cords_calc[i][0].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][0].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][0].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][0].z;

      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+1].tex[0] = tex_cords_calc[i][1].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+1].tex[1] = tex_cords_calc[i][1].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+1].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][1].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+1].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][1].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+1].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][1].z;

      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+2].tex[0] = tex_cords_calc[i][2].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+2].tex[1] = tex_cords_calc[i][2].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+2].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][2].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+2].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][2].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+2].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][2].z;

      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+3].tex[0] = tex_cords_calc[i][3].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+3].tex[1] = tex_cords_calc[i][3].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+3].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][3].x;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+3].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][3].y;
      walls_array_packed_quad_T2F_V3F[i*4+3].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][3].z;
    }
    else if(is_texture){


      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3].tex[0] = tex_cords_calc[i][1].x;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3].tex[1] = tex_cords_calc[i][1].y;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][1].x;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][1].y;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][1].z;

      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+1].tex[0] = tex_cords_calc[i][2].x;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+1].tex[1] = tex_cords_calc[i][2].y;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+1].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][2].x;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+1].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][2].y;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+1].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][2].z;

      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+2].tex[0] = tex_cords_calc[i][3].x;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+2].tex[1] = tex_cords_calc[i][3].y;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+2].xyz[0] = vertex_pos_calc[i][3].x;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+2].xyz[1] = vertex_pos_calc[i][3].y;
      walls_array_packed_trin_T2F_V3F_TRI[i*3+2].xyz[2] = vertex_pos_calc[i][3].z;
    }

  }
  compile_list();
}

bool model::calc_cords(){
  for(int i = 0; i < walls_num; i++){
    if(i < MAX_TCORDS){
      if(walls_arra[i].tw < tex_cords_num){
        tex_cords_calc[i][0].x = tex_cords[walls_arra[i].tw-1].x;
        tex_cords_calc[i][0].y = tex_cords[walls_arra[i].tw-1].y;
      }
      if(walls_arra[i].tx < tex_cords_num){
        tex_cords_calc[i][1].x = tex_cords[walls_arra[i].tx-1].x;
        tex_cords_calc[i][1].y = tex_cords[walls_arra[i].tx-1].y;
      }
      if(walls_arra[i].ty < tex_cords_num){
        tex_cords_calc[i][2].x = tex_cords[walls_arra[i].ty-1].x;
        tex_cords_calc[i][2].y = tex_cords[walls_arra[i].ty-1].y;
      }
      if(walls_arra[i].tz < tex_cords_num){
        tex_cords_calc[i][3].x = tex_cords[walls_arra[i].tz-1].x;
        tex_cords_calc[i][3].y = tex_cords[walls_arra[i].tz-1].y;
      }
    }
    if(walls_arra[i].quad_mode){
      vertex_pos_calc[i][0].x = vertex_pos[walls_arra[i].w-1].x;
      vertex_pos_calc[i][0].y = vertex_pos[walls_arra[i].w-1].y;
      vertex_pos_calc[i][0].z = vertex_pos[walls_arra[i].w-1].z;
    }
    vertex_pos_calc[i][1].x = vertex_pos[walls_arra[i].x-1].x;
    vertex_pos_calc[i][1].y = vertex_pos[walls_arra[i].x-1].y;
    vertex_pos_calc[i][1].z = vertex_pos[walls_arra[i].x-1].z;

    vertex_pos_calc[i][2].x = vertex_pos[walls_arra[i].y-1].x;
    vertex_pos_calc[i][2].y = vertex_pos[walls_arra[i].y-1].y;
    vertex_pos_calc[i][2].z = vertex_pos[walls_arra[i].y-1].z;

    vertex_pos_calc[i][3].x = vertex_pos[walls_arra[i].z-1].x;
    vertex_pos_calc[i][3].y = vertex_pos[walls_arra[i].z-1].y;
    vertex_pos_calc[i][3].z = vertex_pos[walls_arra[i].z-1].z;

    if(walls_arra[i].material_name != ""){
      for(int x = 0; x < materials_num + 1; x++){
        if(walls_arra[i].material_name == materials[x].name){
          walls_arra[i].material_id = x;
          x = materials_num;
        }
      }
    }
  }
  compile_arrays();
}

int locked_mat_id;

bool model::compile_list(){

  if(!compiled_list){
    compiled_list_id = glGenLists(1);
  }
  compiled_list = false;
  glNewList(compiled_list_id, GL_COMPILE);

  draw();

  glEndList();
  compiled_list = true;
}Dodał(a): m-krassowski, 18.08.13

Komentarze:

Brak komentarzy

Jesteś niezalogowany, zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.